Regulamin akcji
Raport “Strong Women in IT”

1. Zasady ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin dotyczy akcji „Strong Women in IT”, zwanej dalej „Akcją”.
1.2. Organizatorem Akcji jest Anita Kijanka prowadząca działalność gospodarczą wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki pod firmą Come Creations Group, ul. Łazy
32, 25-677 Kielce, NIP 959-161-73-68, REGON 260597427 („Organizator”).
1.3. Akcja trwa od 8 marca 2019 roku do 10 maja 2019 roku.
1.4. Akcja polega na tworzeniu zestawienia kobiet pełniących stanowiska kierownicze w
firmach z obszaru nowych technologii („Zestawienie”).

2. Warunki udziału w Akcji

2.1. Uczestnikiem Akcji zostać może kobieta, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych oraz obywatelstwo polskie która dokona prawidłowego zgłoszenia udziału
w Akcji lub zaakceptuje nominację od osoby trzeciej najpóźniej do ostatniego dnia
przyjmowania zgłoszeń do Akcji. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest posiadanie
kierowniczego stanowiska (C-Level: CEO, CFO, CTO, COO, CMO, CPO) w firmie z
obszaru nowych technologii.
2.2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne na każdym etapie.
2.3. Uczestnik w każdym momencie może wycofać swoją kandydaturę.
2.4. Organizator ustanawia dwa obszary tematyczne, w których można zgłaszać
uczestnictwo w Akcji :
2.4.1. Korporacja;
2.4.2. Startup i sektor MŚP.
2.5. Istnieją dwa sposoby zgłoszenia uczestnictwa w Akcji:
2.5.1. Zgłoszenie przez osobę bezpośrednio zainteresowaną uczestnictwem;
2.5.2. Zgłoszenie poprzez osobę trzecią, przy czym chęć udziału w Akcji będzie
musiała być potwierdzona przez uczestnika. W takim wypadku, osoba
zgłaszająca uczestnika jest odpowiedzialna za uzyskanie odpowiedniej zgody
zgłaszanego uczestnika na jego zgłoszenie do Akcji oraz kontakt e-mailowy ze
strony Organizatora, a także zapoznanie uczestnika z Regulaminem.
2.6. Uczestnik może zgłosić swoją kandydaturę w nie więcej niż jednej kategorii
konkursowej.
2.7. Zgłoszenie (niezależnie od sposobu opisanego w punkcie 2.5) odbywa się drogą
elektroniczną i polega na uzupełnieniu formularza aplikacyjnego na stronie
www.strongwomen.comecreationsgroup.pl/zglos-korporacja/, lub
www.strongwomen.comecreationsgroup.pl/zglos-startup-msp/.
2.8. Po otrzymaniu formularza aplikacyjnego, Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem
w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa w Akcji oraz przesyła Uczestnikowi Ankietę

wraz z wytycznymi dotyczącymi jej wypełnienia. Ankieta zawiera kwestionariusz
osobowy oraz anonimową ankietę.
2.9. Ankiety wypełnione po terminie nie będą uwzględniane przez Organizatora.
2.10. Uczestnik może wypełnić ankietę tylko jeden raz.
2.11. Momentem dostarczenia Ankiety jest moment jej wpłynięcia na serwer
skrzynki pocztowej Organizatora.
2.12. Wypełnienie ankiety jest warunkiem niezbędnym zmieszczenia sylwetki
Uczestnika w Zestawieniu.

3. Dane osobowe

3.1. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach
Akcji.
3.2. Organizator zapewnia, że w zakresie przetwarzania danych osobowych przekazanych
mu w ramach Konkursu spełnia wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO).
3.3. Podanie danych osobowych przez osoby trzecie oraz Uczestników jest dobrowolne,
ale niezbędne do podjęcia tych czynności i uwzględnienia ich przez Organizatora jako
skutecznych w rozumieniu Regulaminu.
3.4. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności opublikowana na stronie
internetowej www. strongwomen.comecreationsgroup.pl oraz dostępna w
siedzibie Organizatora, która zawiera wszelkie informacje w zakresie przetwarzania
danych osobowych w ramach organizacji Konkursu oraz prawa osób, których dane
dotyczą.
3.5. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną za
pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@comecreationsgroup.pl.

4. Postanowienia Końcowe

4.1. Akcja nie łączy się z innymi konkursami i działaniami promocyjnymi prowadzonymi
przez Organizatora.
4.2. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym Uczestnicy
zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
4.3. Obowiązująca wersja Regulaminu dostępna jest w Internecie pod adresem
www.strongwomen.comecreationsgroup.pl, jak i w siedzibie Organizatora Akcji.
4.4. Uczestnicy Akcji mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną za
pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@comecreationsgroup.pl.
4.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji.

Polityka prywatności i plików cookies
Akcji „Strong Women in IT”

1. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób biorących udział w Akcji. Polityka prywatności i plików cookies zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Anita Kijanka prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod firmą Come Creations Group, ul. Łazy 32, 25-677 Kielce, NIP 959-161-73-68, REGON 260597427 adres e-mail: kontakt@comecreationsgroup.pl dalej „Administrator”).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie”.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Administrator nie gromadzi ani nie przetwarza danych wrażliwych, zwanych w Rozporządzeniu „szczególnymi kategoriami danych osobowych”. Nie chce również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

2. Uprawnienia użytkownika
Użytkownik ma następujące prawa wynikające z przetwarzania jego danych osobowych:
prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych – Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza jego dane osobowe a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz otrzymania informacji dotyczących danych takich jak np.: cel przetwarzania, kategorie danych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowany okres przechowywania danych osobowych bądź kryteria ustalania tego okresu; powyższe prawo obejmuje również prawo do otrzymania bezpłatnie kopii danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w następujących okolicznościach: gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, Użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w Prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy: Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych), przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania ale są jednak potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania-do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczył Użytkownik, w tym prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe),
prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres kontakt@comecreationsgroup.pl.

3. Odbiorcy danych
Dla prawidłowej organizacji Akcji konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Administrator powierza bądź udostępnia przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
Wszyscy odbiorcy danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Wybrane cele przetwarzania, okres przechowywania oraz zakres danych:
Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu z Administratorem poprzez wiadomość e-mail.
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda.
Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
Zakres danych: adres e-mail, dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości przez Użytkownika.
Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez wiadomość e-mail.

Cel przetwarzania: organizacja i przeprowadzenie Akcji.
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda,
Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
Zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane podane dobrowolnie przez Uczestnika w formularzu aplikacyjnym oraz Ankiecie.
Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Akcji.

Cel przetwarzania: publikacja wizerunku Uczestnika w Zestawieniu.
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda,
Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika a po odwołaniu zgody przez okres niezbędny do wprowadzenia zmian.
Zakres danych: wizerunek.
Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości publikacji wizerunku Uczestnika w Zestawieniu.

5. Analiza ruchu w sieci i pliki cookie, wtyczki społecznościowe
Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. pliki „cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację konkretnego użytkownika. Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jak również usunąć pliki cookie automatycznie lub ręcznie. Zwracamy jednakże uwagę na fakt, że w takim przypadku nasza strona internetowa może nie działać lub działać nieprawidłowo.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również narzędzie do analizy ruchu w sieci, Google Analytics firmy Google (Google LLC., USA), aby tworzyć anonimowe statystyki użytkowników. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Wygenerowane informacje są przetwarzane w USA tylko w wyjątkowych przypadkach. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące korzystania z Google Analytics, mogą Państwo zablokować to narzędzie, np. przez zainstalowanie w swojej przeglądarce odpowiedniej wtyczki.

Ponadto nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje różnych serwisów społecznościowych („wtyczki społecznościowe”).Wtyczki społecznościowe to przyciski dostępne na naszej stronie internetowej. Bez ingerencji Użytkownika przyciski te podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej nie wysyłają żadnych danych do poszczególnych serwisów społecznościowych. Dopiero po kliknięciu danego przycisku nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego i może on wówczas gromadzić dane i korzystać z plików cookie.
Jeśli Użytkownik jest zalogowany do serwisu społecznościowego, może on przypisać jego wizytę na stronie internetowej do konta Użytkownika. Nie mamy wpływu na zakres danych, jakie są pobierane przez serwisy społecznościowe po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne serwisy społecznościowe oraz związanych z tym prawach użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.
Korzystamy z wtyczek społecznościowych następujących serwisów:
– Facebook Inc.;
– Linkedin Corp.

Jeśli posiadają Państwo profil w którymś serwisie społecznościowym, ale nie chcą, aby operator serwisu za pośrednictwem naszej strony gromadził dane dotyczące Państwa i ew. łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem innych stron internetowych prosimy o całkowite wylogowanie się z danego serwisu społecznościowego i ewentualnie usunięcie odpowiednich plików cookie.

6. Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

FAQ

Kto może zgłosić się lub być nominowany do wzięcia udziału w raporcie?

Do udziału w raporcie zapraszamy kobiety zajmujące kierownicze stanowiska (C-Level: CEO, CFO, CTO, COO, CMO, CPO) w firmach z obszaru nowych technologii. Zarówno w startupach, MŚP oraz korporacjach.

Jak wygląda proces zgłaszania?

Wystarczy kliknąć w odpowiedni przycisk "Zgłaszam się lub Nominuj" i wypełnić formularz. W ciągu 3 dni od zgłoszenia skontaktujemy się z nominowaną osobą, którą poprosimy o uzupełnienie podesłanej ankiety.

Czy osoba nominowana dowie się kto ją nominował do raportu?

Tak, kontaktując się z nominowaną osobą poinformujemy ją, kto zaproponował jej kandydaturę.

Ile czasu zajmie mi wypełnienie ankiety?

Wypełnienie ankiety, którą otrzymasz od nas zajmie Ci około 15 minut.

Gdzie można zobaczyć poprzedni raport?

Nasz poprzedni raport jest dostępny tutaj: (LINK)

Czy udział jest płatny?

Nie, udział w raporcie jest całkowicie bezpłatny.

Czy osoba zgłoszona do konkursu, może być Polką pracującą za granicą?

Tak, jak najbardziej. Chcemy pokazać Polki, które zdominowały świat IT na świecie.

COME CREATIONS GROUP

Tworzymy przestrzeń do rozwoju Twojego biznesu. Jesteśmy kreatywną agencją PR. Zajmujemy się komunikacją produktów i usług z branży nowych technologii!

KONTAKT

Tel: +48 606 691 708
E-mail: kontakt@comecreationsgroup.pl